English    العربية  

חדשות

ירושלים, ה-16 ביולי, 2014  מאות ישראלים ופלסטינים התאחדו לארוחת שבירת צום משותפת 

י דת מכל העולם לחבור למדענים מרכזיים בקריאה לאחדות אל מול המשבר הסביבתי

מנהיגי הדתות מהארץ ומהעולם פועלים יחד לשמור על כדור הארץ

אנשי דת בארץ הקודש מאחדים כוחות להגנת הסביבה

הכרזת ארץ הקודש

ירושלים מצטרפת לפעולה גלובאלית בין-דתית בנוגע לשינוי האקלים במפגש אורות סולאריים על חומות העיר העתיקה

כדור הארץ אחד, גורל משותף: מנהיגים מוסלמים, יהודים ונוצרים  במסר סביבתי מאוחד

הרב יונתן נראל על הקשר בין קיימות לשיח בין דתימ תוך תכנית הבוקר של רדיו כל השלום 20.10.2014