English    العربية  

על הארגון

האנושות כולה מתמודדת היום עם אתגרים מכריעים בנוגע להמשך החיים על כדור הארץ. ההדרדרות הסביבתית ושינויי האקלים מחייבים אותנו לשתף פעולה למען מטרה משותפת של חיים בני קיימא. לכן, המרכז הבין דתי לפיתוח בר קיימא פועל ליצירת שיתופי פעולה בין מורים, מנהיגים וקהילות שונות ובכדי לקדם שלום, דו קיום וחיים משותפים ומקיימים. וכך מאז הקמתו, המרכז התמקד בחינוך, הסברה ושיח משותף ויזם קבוצות פעולה משותפות למען מטרה זו. לקבלת מידע נוסף על ערוצי הפעולה של ארגון אתם מוזמנים לפנות לעמוד בנושא זה 

מטרות העמותה הינן:

(א)  לקדם ולטפח מעבר לחברה אנושית בת-קיימא, משגשגת, ומודעת רוחנית בְּאֶמצָעוּת מנהיגות פעילה של קהילות דתיות.

(ב)   ליצור שינוי בקהילות הדתיות- לרבות סמינרים ובתי תפילה- ולדרבן מנהיגות דתית בהקשר של קיימות.

(ג)    לפעול ליצירת חיבור בין דת ורוחניות לבין אקולוגיה וקיימות על מנת לעורר השראה ולגרום לשינויים התנהגותיים.

(ד)   להתמודד עם אתגרים של קיימות סביבתית מפרספקטיבה דתית ומבוססת מדעית, בהקשר בין-דתי ובשיתוף דתות, עדות וזרמים דתיים שונים.

בשנים האחרונות רבים לקחו חלק בפעילות המרכז. קרנות, ארגוני החברה האזרחית, אנשי ציבור, קהילות בנות כל הדתות, תורמים עצמאיים ואף לקוחות לקחו חלק בתכניות שונות כמו כנסים בין דתיים, סמינרים בנושא הסביבה, סדנאות על הקשר בין הדתות המקומיות לסביבה או מלאכות מסורתיות מקיימות או השתתפו בתכניות התיירות האקולוגית.  

,ןכ ומכ .)1980 – ם”שת( תותומעה קוח וילע לחש )התומע( חוור תורטמ אלל ןוגראכ לארשיב םושר ןוגראה

.סמב הרכה ךרוצל(c)3 501 רושיא הלביקו JUMPSTART ךרד המושרש ב”הראב רוניצ תתומע י”ע ךמתנ אוה  ןרק ,תינמרגה  ראואנדא דרנוק ןרק ,תיאקירמאה  קרב הילו’ג ןרק י”ע תכמתנ ןוגראה תוליעפ ,םויה דע בר רפסמו  קנארפ הנא ןרק, לארשי  תינמרגה תורירגשה, תילרטסואה  טארפ ןרק, תיטירבה  םאלאס\םולש

.םייטרפ םימרות לש