English    العربية  

ערוצי פעולה

  1. כנסים בין דתיים בנושא סביבה – המרכז הבין דתי לפיתוח בר שונים שמטרתם המוצהרת היא ליצור פעולה בין דתית ברורה למען עתיד סביבתי ומקיים בין הקהילות הדתיות בארץ ובעולם. בכנסים אלו מנהיגים ומומחים מרחבי העולם מדברים על היבטים אתיים ודתיים הקשורים בשימור הסביבה. כמו כן, סדנאות ופעילויות שונות מבין המשתתפים מעוצבותקיימא מארגן כנסים לשם קידום שינוי תפיסתי בקרב הקהילות המששתפות. לתוכנית של כנס שעבר, לחץ כאן.  למדע על הדוברים בכנס, לחץ כאן.   לדוגמה של ההזמנה לכנס, לחץ כאן
  2. סמינרים על הקשר בין הדתות השונות לסביבה – סמינרים אלו מביאים מוסלמים, נוצרים, דרוזים ויהודים לתכנית המתמקדת בסביבה המשותפת ובדרך בה הטקסטים הדתיים פונים ומקדמים שמירה על איכות הסביבה.
  3. קבוצת פעילות לנשים – תכניות הנשים מקדמות פעולה סביבתית משותפת של נשים מרקעים שונים ברחבי ירושלים. קבוצה זו גם משלבת לימוד של מלאכות מסורתיות בכדילקדם אורח חיים בר קיימא בעיר.
  4. סדרת מפגשים לתלמידי דת – תכניות תלמיד הדת מרכזת את מנהיגי העתיד של הדתות השונות לתכנית המקדמת ערכי שיתוף פעולה, ידע על האחר ופעילות משותפת הנוגעת לשמירה על הסביבה המשותפת. בתכנית זו ישנו שיתוף פעולה הדוק עם ארגון “רבנים למע זכויות אדם”.
  5. יוזמת הכוכב המאוחד – פרוייקט זה משתמש בטכנולוגיה המודרנית בכדי ליצור כנסים דיגיטאליים בין מנהיגי דת ומדענים ראשיים שבהם אלו ידונו באקלים, אקולוגיה ומגוון ביולוגי ועל פעולות משותפות אפשריות. דיונים מרכזיים בכנסים או יועברו דרך האינרנט לקהל נרחב ברחבי העולם בכדי לקדם שינוי ושיתוף פעולה בנושא הסביבה.
  6. תיירות אקולוגית בישראל – בכדי לפנות לקהלים נוספים, המרכז הקים את מחלקת אקו-תיירות. מחלקה זו מציעה טיולים, סיורים בנושאים שונים והתנדבות סביבתית ברחבי הארץ. שאיפתה של מחלקה זו היא לחשוף תיירים מרחבי העולם לטבע המרהיב ביופיו באזורנו תוך דיון בהשפעות הסביבתיות של העולם המודרני והסברה לגבי טכנולוגיות ירוקות. התכניות המוצעות מגוונות וקבוצות המעוניינות להשתתף יכולות לעצב את חבילת התיירות שלהן בהתאם להעדפותיהן.