English    العربية  

צור קשר

ניתן ליצור עימנו קשר בפרטים הבאים.

דואר אלקטרוני: info@interfaithsustain.com  

מספר טלפון: 054-7234973

או בת.ד 28156, ירושלים, 9128101.

 המרכז הבין דתי לפיתוח בר קיימא מחפש תמיכה כספית בכדי לתמוך בעבודתו החדשנית בתחומי הדיאלוג הבין דתי, החינוך הסביבתי והפעילות השוטפת. הארגון רשום בישראל כעמותה ונתמך חוקית על ידי רשויות ארה”ב דרך סעיף 501(c)3 המאפשר תמיכה במוסדות חברתיים.  

לתרומה דרך אתר האינטרנט ניתן לפנות לכתובת:

www.interfaithsustain.com/donate-now

לתרומה ישירה לארגון:

ניתן לשלוח המחאות ל כתובת הדואר שלנו.

בבקשה צרו איתנו קשר אם תרצו שתרומתכם תוכר לצרכי מס בישראל.